TRUNG TÂM CNTT VÀ TT TỈNH HẬU GIANG

HAU GIANG INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY CENTER

ĐIỆN THOẠI: (84) 0293-3877-337 Đăng nhập

Hỗ trợ qua Email

Bạn có các câu hỏi về kỹ thuật hoặc cần giúp đỡ với các vấn đề xảy ra với dịch vụ.
Bán hàng: sales@hgict.com
Kỹ thuật: support@hgict.com

Hỗ trợ qua điện thoại

Bạn có các câu hỏi về kỹ thuật hoặc cần giúp đỡ với các vấn đề xảy ra với dịch vụ.

Kỹ thuật: 0293-2877-377

Chat trực tiếp

Bạn có các câu hỏi về kỹ thuật hoặc cần giúp đỡ với các vấn đề xảy ra với dịch vụ.

Bắt đàu chat

Kiến thức cần biết

Bạn có các câu hỏi về kỹ thuật hoặc cần giúp đỡ với các vấn đề xảy ra với dịch vụ.

Xem thêm

Video hướng dẫn

Bạn có các câu hỏi về kỹ thuật hoặc cần giúp đỡ với các vấn đề xảy ra với dịch vụ.

Xem video hướng dẫn

Gửi Ticket

Bạn có các câu hỏi về kỹ thuật hoặc cần giúp đỡ với các vấn đề xảy ra với dịch vụ.

GửiTicket